Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Portupraia (hierna: 'PP'). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.

2. De huurder dient te beseffen dat PP vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: 'de eigenaar') verhuurt en dient zich alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.

3. Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (zwembad(en)), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.

4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met PP aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met PP aangaat.

2. RESERVERING EN BETALING

1. PP is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 8 maanden of langer.

2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door PP is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door PP is bevestigd door een bevestiging-factuur per e-mail, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door PP wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit PP elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PP.

3. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

4. Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders vermeld.

5. PP brengt eenmalig aan reserveringskosten in rekening een bedrag van € 30,-.

6. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.

7. Uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de bevestiging-factuur per e-mail dient door PP van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij PP en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

8. De overige 70% van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van PP te zijn voldaan, tenzij PP en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen. Betalingen overmaken naar Portupraia Iban: NL98INGB0006486295

9. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.

10. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. PP zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van PP wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval PP gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

11. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 2 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning, de naam van de sleutelbewaarder die de huurder de sleutel zal overhandigen en verdere afspraken en bijzonderheden.

3. WIJZIGING DOOR HUURDER

1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wilt wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PP. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt PP een bedrag van € 50,- in rekening.

2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. WIJZIGING DOOR PORTUPRAIA

1. PP heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van PP in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is PP gerechtigd de huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door PP niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van PP.

5. ANNULEREN

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).

3. PP is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd.

5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.

6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

6. ANNULERINGSVERZEKERING EN SCHADEVERZEKERING VAKANTIEHUIS

1. De huurder kan via PP in samenwerking met Europeesche verzekeringen, een annuleringsverzekering en een schadeverzekering vakantiehuis ( schadelogies) afsluiten.

2. Via PP kan in samenwerking met Europeesche verzekeringen, een annuleringsverzekering en een schadeverzekering vakantiehuis ( schadelogies) worden afgesloten. De premie van de annuleringsverzekering is 6,% van de huursom. De annuleringspremie bedraagt 7% van de huursom + € 3,50 poliskosten + 21% assurantiebelasting over de premie én de poliskosten. U kunt een PDF bestand downloaden/polisvoorwaarden/Annuleringsverzekering
Download

Schadeverzekering vakantiehuis is verplicht. De premie Schade Vakantiehuis bedraagt 1,5 % van de huursom + € 3,50 poliskosten + 21% assurantiebelasting over de premie én de poliskosten. U kunt een PDF bestand downloaden/polisvoorwaarden/verzekering Schade vakantiehuis.
Download

Eventuele schade aan de inventaris is gedekt tot maximaal € 2.500,00 per huurovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding via deze verzekering bent u verplicht om uiterlijk op de dag van uw vertrek ons over een eventuele schade te informeren. Het nalaten van deze melding, betekent automatisch dat een eventuele vergoeding vervalt, waardoor automatische de waarborgsom zal worden aangesproken.

7. BIJKOMENDE KOSTEN

1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van water en elektriciteit.

2. Bij de huur is niet inbegrepen de reserveringskosten (€ 30,-) en de premie van 1% voor de schadelogies verzekering.

3. Op aanvraag is indien aanwezig (en tegen betaling) een kinderbedje te verkrijgen.

8. AANKOMST EN VERTREK

1. De aankomsttijd vangt aan op zaterdag, na 16.00 uur. De geldende vertrektijd is zaterdag vóór 10.00 uur. Tenzij anders vermeld.

2. Indien de huurder aankomt ná 19.00 uur dient contact te worden opgenomen met de contactpersoon. Aankomst na 21.00 uur is niet mogelijk. In sommige gevallen is aankomst ná 21.00 uur mogelijk indien er een redelijke toeslag wordt voldaan. PP heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst ná 21.00 uur niet mogelijk blijkt te zijn.

9. AANTAL PERSONEN

1. Het overeengekomen aantal maximum personen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met PP, in welk geval PP gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van PP meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.

2. PP en huurder komen overeen de door PP als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 175,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van PP alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

10. EINDSCHOONMAAK

1. Tenzij anders is overeengekomen, is de eindschoonmaak in de huur inbegrepen. De huurder dient bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten, bij gebreke waarvan de eigenaar of beheerder gerechtigd is een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.

11. BORGSOM

1. In sommige gevallen dient bij aankomst een waarborgsom betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijv. Schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging). De hoogte van de waarborgsom staat op de factuur vermeld. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/lokale agent en huurder. PP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.

2. Bij de meeste vakantiewoningen neemt PP de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft PP ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas met instemming van de eigenaar worden terugbetaald, welke toestemming binnen veertien dagen dient te worden verstrekt, bij gebreke waarvan PP de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten. Binnen deze kaders aanvaardt PP geen enkele aansprakelijkheid.

3. Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom bij aankomst, is de eigenaar/beheerder gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom wordt voldaan.

12. ZWEMBADEN

1. Zwembaden zijn in de regel van begin april tot eind oktober te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader PP geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.

2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken. PP noch eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.

13. HUISDIEREN

1. In de privé woningen is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen.

14. OVERIGE

1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.

2. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken.

3. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnd huishoudelijk reglement is een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.

4. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door PP van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van PP in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

15. VRIJWARING

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang dan ook en PP gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder PP van deze verplichtingen.

2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade PP aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader PP schadeplichtig is, vrijwaart de huurder PP van deze verplichtingen.

16. AANSPRAKELIJKHEID

1. PP heeft een AVB-verzekering. PP aanvaardt behoudens een geval van opzet of grove schuld zijdens PP geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning tenzij en in dat geval voor zover de AVB-verzekering dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.

2. Indien om welke reden dan ook PP zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de alsdan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van PP

3. PP aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor:


a) foto, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
b) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
c) PP kan de werking van Wifi, internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een vakantiehuis. Het niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan PP noch de eigenaar worden aangerekend.

4. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. PP bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar. Huurder is verplicht een WA-verzekering te hebben en deze op verzoek van PP en/of eigenaar toe te sturen.

5. PP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van PP is voorts steeds beperkt tot de huursom.

6. Bouwactiviteiten bij de keuze van onze vakantiehuizen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. Maar wij kunnen nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt wel eens voor dat er vlakbij bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

17. RENTE EN INCASSOKOSTEN

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens PP heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,-.

18. KLACHTEN

1.Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of in andere passende vorm bij PP te worden ingediend, zodat PP passende maatregelen kan nemen. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland de klacht schriftelijk bij PP in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

19. RECHTSKEUZE

1. op alle geschillen met PP is het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 deze kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.Liempde, 22 oktober 2016


PortuPraia 
Keefheuvel 52
5298 AL Liempde
E-mail: info@portupraia.nl